Vedtægter

Vedtægter for tst Cykling

§ 1. Afdelingens navn og hjemsted

1. Afdelingens navn er tst Cykling (herefter kaldet afdelingen). Afdelingen er etableret som en afdeling under idrætsforeningen tst (herefter kaldet tst). Ved en eventuel uoverensstemmelse imellem nærværende vedtægter og vedtægterne for tst, vil vedtægterne for tst være gældende for afdelingen.

2. Afdelingen har hjemsted i Tilst i Aarhus Kommune.

 

§ 2. Afdelingens formål

1. Gennem kvalificerede tilbud om idræt, såvel bredde som elite og motion, at tilbyde fritidsaktiviteter og et fællesskab, der kan bidrage til at gøre tst til et lokalt kraftcenter og samlingssted for hele familien.

2. At sikre afdelingens handlefrihed gennem tilstrækkelig økonomisk konsolidering.

 

§ 3. Afdelingens organisation

1. Afdelingens daglige ledelse varetages af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 – 7 personer, der vælges for 2 år af gangen. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

2. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Resultatet af konstitueringen sendes sammen med bestyrelsens beretning for det forløbne år, straks efter generalforsamlingen til tst’s Hovedformand.

3. Afdelingen tegnes af afdelingsformand og afdelingskasserer i forening eller en af disse i forening med 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte de for afdelingen nødvendige udvalg. Udtræder et medlem af bestyrelsen i valgperioden, konstituerer bestyrelsen sig blandt afdelingens medlemmer.

5. Det på generalforsamlingen valgte medlem af tst’s Hovedbestyrelse har mødepligt på alle hovedbestyrelsesmøderne. Ved evt. forfald kan et medlem af afdelingens bestyrelse, med stemmeret, deltage i møderne.

6. Afdelingens kasserer er medlem af tst’s Økonomiudvalg.

 

§ 4. Bestyrelsens ansvar, myndighed og ledelse

1. Bestyrelsen leder det daglige arbejde i afdelingen og har ansvaret for den daglige økonomi inden for det godkendte budgets rammer.

2. Der skal afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer af denne er til stede.

4. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

5. Referat af møder og generalforsamlinger i afdelingen skal foreligge skriftligt.

6. Medlemmer af tst’s Forretningsudvalg har ret til at være til stede på afdelingens bestyrelsesmøder.

7. Afdelingens formand har, i henhold til tst’s retningslinier, ansvaret for, at der indhentes de krævede Børneattester for personer, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

8. Det er bestyrelsens ansvar at tst’s og afdelingens vedtægter overholdes. I tilfælde af, at vedtægterne ikke overholdes, kan tst’s Hovedbestyrelse afsætte hele bestyrelsen eller enkelte medlemmer af bestyrelsen. Hvis tst’s Hovedbestyrelse afsætter hele bestyrelsen, udpeger Hovedbestyrelsen en midlertidig afdelingsbestyrelse indtil en ny bestyrelse vælges på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis enkelte bestyrelsesmedlemmer afsættes, supplerer bestyrelsen sig blandt afdelingens øvrige medlemmer.


§ 5. Afdelingens økonomi

1. Bestyrelsen udarbejder hvert år et afdelingsbudget, som ikke må vise underskud. Budgettet sammen med indstilling om kontingent for det kommende år sendes til tst’s Hovedkasserer til behandling i Økonomiudvalget.

2. Afdelingen afleverer efter hvert kvartal et kvartalsregnskab til tst’s Hovedkasserer.

3. Bestyrelsen udarbejder et årsregnskab, der fremlægges på afdelingens generalforsamling. Regnskabet skal være underskrevet af alle bestyrelsens medlemmer. Regnskabsåret følger tst’s regnskabsår (kalenderåret). Afdelingens årsregnskab er først endelig godkendt, når det samlede regnskab for tst er godkendt på den årlige Hovedgeneralforsamling.

4. De på tst’s Hovedgeneralforsamling valgte revisorer skal revidere årsregnskabet og skal til enhver tid kunne få adgang til afdelingens regnskaber m.v.

5. Afdelingen må ikke uden tst’s Forretningsudvalgs godkendelse træffe væsentlige økonomiske beslutninger, der ikke er nedfældet i budgettet.

6. Alle afdelingens økonomiske bevægelser skal klart fremgå af regnskabet.

 

§ 6. Hæftelse

1. Afdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den formue, der tilhører afdelingen.

2. Der påhviler ikke afdelingens bestyrelse eller afdelingens øvrige medlemmer nogen personlig hæftelse for afdelingens forpligtelser.

 

§ 7. Optagelse af medlemmer

1. I afdelingen kan optages aktive og passive medlemmer. Optagelsen af ikke myndige som medlemmer af afdelingen kræver samtykke fra forældre/værge.

2. Ønske om optagelse som medlem af afdelingen rettes til afdelingsbestyrelsen. Kan en afdelingsbestyrelse ikke umiddelbart imødekomme en begæring om optagelse, skal optagelsen forelægges Hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.

3. Personer, som tidligere har været medlem af en anden forening, uden for tst, og som er i kontingentrestance i denne forening, kan ikke optages som medlem i afdelingen.

 

§ 8. Udmeldelse og evt. eksklusion

1. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

2. Afdelingens medlemmer er underkastet afdelingens og tst’s vedtægter samt de til enhver tid givne reglementer, love og bestemmelser udgivet af Dansk Idræts Forbund og DGI samt de underorganisationer, som tst måtte være medlem af.

3. Overtræder et medlem disse love og forskrifter, eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at være medlem, kan afdelingens bestyrelse indstille til tst’s Hovedbestyrelse, at den pågældende ekskluderes af tst. Vedkommende skal inden Hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. I mindre graverende tilfælde kan afdelingens bestyrelse idømme karantæne.

 

§ 9. Kontingent

1. Kontingentet fastsættes for et år af gangen af tst’s Hovedbestyrelse, efter indstilling fra afdelingen.

2. Hovedbestyrelsen har ret til f.eks. efter indstilling fra afdelingen at meddele hel eller delvis kontingentfrihed når særlige forhold taler derfor.

3. Kontingentet opkræves forud for aktive medlemmer for min 6 mdr. af gangen. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

4. Intet medlem må have mere end 1 måneds restance. Restance herudover medfører udelukkelse fra afdelingens aktiviteter. Restance ud over 3 måneder medfører udelukkelse af tst. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt. Bestemmelse herom træffes af tst’s Hovedbestyrelsen efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen.

 

§ 10. Generalforsamling

1. Den ordinære afdelingsgeneralforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned.

2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske i tst’s klubblad ”SPOT” og på www.tsttilst.dk med mindst 21 dages varsel og med angivelse af dagsordenen.

1. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være tilgængelige i klublokalerne og på www.tst-tilst.dk senest 1 uge før generalforsamlingen.

4. Dagsorden for afdelingsgeneralforsamlingen skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af det afsluttede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budgettet for indeværende år til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 – 3 i lige år og 3 – 4 i ulige år

7. Valg af et bestyrelsesmedlem som afdelingens faste medlem af tst’s Hovedbestyrelse

8. Eventuelt

5. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog med undtagelse af afstemninger i henhold til § 13 stk. 2.

6. Afgørelser skal på forlangende af et stemmeberettiget medlem sættes under afstemning. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemning og valg foregå skriftligt på begæring fra et stemmeberettiget medlem.

7. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny tages op på samme generalforsamling.

8. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og som har været medlem i mindst 3 mdr. og ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Stemmeberettiget er endvidere forældre/værge til børn under 16 år, der er medlem af afdelingen, dog kan intet medlem have mere end 1 stemme.

9. Medlemmer af tst’s Forretningsudvalg har, uden stemmeret, ret til at deltage i afdelingens generalforsamling.

10. Passive medlemmer kan uden stemmeret og taleret overvære generalforsamlingen.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af et flertal bestyrelsen eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen herom, med oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet, er fremsat over for bestyrelsen. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 10 stk. 2 og stk. 3.

 

§ 12. Anvendelse af overskud m.v.

1. Et af afdelingen konstateret driftsoverskud kan aldrig – det være sig helt eller delvist – direkte eller indirekte udbetales til medlemmerne, ligesom der heller ikke, helt eller delvist, kan foretages udlodning af foreningens formue til medlemmerne.

 

§ 13. Ophør af afdelingens aktiviteter

1. Beslutning om ophør af afdelingens aktiviteter kan kun ske på en i denne anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

2. For at være beslutningsdygtig kræves det, at mindst 2/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

3. Ved ophør af afdelingens aktiviteter, skal eventuel formue og ejendele overdrages til tst.

4. Der kan ikke træffes beslutning om at nedlægge afdelingen uden forudgående godkendelse fra tst’s Hovedbestyrelse.

 


Forretningsudvalget

24.04.2013